Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Tagi

Folow Us

Regulamin sklepu internetowego www.maho-sklep.pl


§1 Definicje pojęć
§2 Przepisy ogólne
§3 Składanie zamówień
§4 Realizacja i dostawa
§5 Formy płatności
§6 Rękojmia za wady Towaru
§7 Odstąpienie od umowy sprzedaży
§8 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
§9 Odpowiedzialność
§10 Postanowienia końcowe
Załączniki

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.maho-sklep.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez Bartosz Hołowaty prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAHO Bartosz Hołowaty z siedzibą w Jarosławiu 37-500 przy ulicy Grodzka 19, NIP: 7921919233, telefon: +48 797 555 270, poczta elektroniczna: info@maho-sklep.pl.
Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Definicje pojęć

1. Sprzedawca – Bartosz Hołowaty prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAHO Bartosz Hołowaty z siedzibą w Jarosławiu 37-500 przy ulicy Grodzka 19, NIP: 7921919233.
2. Klient – podmiot składający zamówienie w sklepie,
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w sklepie.
5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
6. Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem sklepu określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

§2 Przepisy ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
4. Towary prezentowane w Sklepie internetowym są nowe i wolne od wad.
5. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
6. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.

§3 Składanie zamówień

1.Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies.
2. Koszty związane z dostępem do sieci Internet ponosi klient zgodnie z warunkami operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych.
3. Zamówienia składane są poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w sklepie internetowym.
4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar wskazując cechy i ilość towaru poprzez funkcję „koszyk”, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie sklepu aż do kliknięcia opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamawiam”. W trakcie składania zamówienia klient może modyfikować wprowadzane dane kierując się wyświetlanymi komunikatami. 
5. Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail na podany adres) w ciągu jednego dnia roboczego.
6. Z chwilą otrzymania przez klienta oświadczenia sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, co stanowi równocześnie jego potwierdzenie, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

§4 Realizacja i dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych
3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, klient jest o tym niezwłocznie informowany.
4. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich. Zamówienia realizowane są tylko w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego następnego dnia roboczego.
5. Informacje o kosztach dostawy podane są na podstronie Sklepu internetowego (podstrona „Wysyłka” – odnośnik do podstrony umieszczony w stopce strony Sklepu internetowego) oraz podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia. Koszty dostawy ponosi klient.
6. Po otrzymaniu przesyłki Klient obowiązany jest dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia przesyłki klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz uszkodzenia przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedawcę.

§5 Formy płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności:
a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze: 29 1090 2590 0000 0001 3938 9833,
b) przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – zgodnie z zasadami (regulaminami) określonymi przez administratora serwisu.
c) gotówka w siedzibie sprzedawcy przy odbiorze towaru.
2. W przypadku płatności w formie przelewu lub za pośrednictwem systemów elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku odnotowania płatności po upływie tego terminu umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
3. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu online realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub autoryzacji płatności w systemie Przelewy24. W przypadku wyboru płatności gotówką z chwilą odebrania Towaru, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
4. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§6 Rękojmia za wady Towaru

1. Na zasadach określonych w przepisach z art. 5561-5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącym konsumentem za wadę fizyczną lub prawną towaru. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W ramach rękojmi Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
2. Dostarczenie Towaru w ramach reklamacji odbywa się na koszt Sprzedawcy.
3. Zgodnie z art. 563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać drogą elektroniczną na adres info@maho-sklep.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Klient korzystający z rękojmi jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres 37-500 Jarosław, ul. Grodzka 19.
6. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w wymienionym wyżej terminie jest równoznaczne z uwzględnieniem reklamacji.
7. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§7 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Konsument ma prawo do dostąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest o zwrotu towaru niezwłocznie na adres: MAHO Bartosz Hołowaty, ul. Grodzka 19, 37-500 Jarosław, jednak nie później niż 14stgo dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.
4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedawca, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9.Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia odzieży spersonalizowanej tj. wyprodukowanej zgodnie z wytycznymi konsumenta.

§8 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
oraz
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI
znajdują się na dole pliku:
http://www.maho-sklep.pl/pliki/maho_regulamin.docx

§9 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§10 Postanowienia końcowe

1.Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza uprawnień Konsumenta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż przepisy ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2018


PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin
http://www.maho-sklep.pl/pliki/maho_regulamin.docx


Formularz odstąpienia od umowy
http://www.maho-sklep.pl/pliki/maho_formularz_odstapienia_od_umowy.docx


Formularz zgłoszenia reklamacji
http://www.maho-sklep.pl/pliki/maho_formularz_zgloszenia_reklamacji.docx