Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Dostawcy

Tagi

Folow Us

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 

informujemy, w jaki sposób MAHO Bartosz Hołowaty korzysta z Państwa danych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

MAHO Bartosz Hołowaty z siedzibą w Jarosławiu, ul. Grodzka 19, jako Administrator danych osobowych informuje, że: 

 1. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z nami e-mailem pod adresem info@maho-sklep.pl i/lub telefonem +48 797 555 270 i/lub pisemnie na adres MAHO Bartosz Hołowaty, ul. Grodzka 19, 37-500 Jarosław
 2. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach sklepu jest dobrowolne, ale konieczne w celu złożenia zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • związanym z realizacją zamówienia i prawidłową realizacja usług określonych w regulaminie MAHO Bartosz Hołowaty;
  • przedstawienia oferty umowy o świadczenie usług o których mowa w regulaminie MAHO Bartosz Hołowaty;
  • rozpatrywania zgłoszonych reklamacji; marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora danych osobowych na podstawie odrębnej zgody;
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży lub ochrony interesów prawnych maho-sklep.pl
 4. Podstawą przetwarzania danych na cele marketingowe jest zgoda. Zgodę tę można w każdym momencie wycofać klikając w link dezaktywujący, zawarty w każdym naszym newsletterze, albo wysyłając wiadomość do maho-sklep.pl lub dzwoniąc w tej sprawie;
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.
 7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie z treścią rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 8. Podane dane osobowe możemy udostępniać następującym  podmiotom: podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, firmom hostingowym, podmiotom obsługującym newsletter, podmiotom obsługującym system płatności elektronicznej oraz podmiotom z którymi MAHO Bartosz Hołowaty współpracuje bezpośrednio lub pośrednio w związku z usługami świadczonymi przez MAHO Bartosz Hołowaty. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 9. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez MAHO Bartosz Hołowaty posiada w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.
 10. Osoba, której dane są przetwarzane przez MAHO Bartosz Hołowaty ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 11. Osoba, której dane są przetwarzane przez MAHO Bartosz Hołowaty ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Wcześniej zalecamy jednak zwrócić się bezpośrednio do MAHO Bartosz hołowaty, abyśmy mogli odnieść się do skargi możliwie jak najszybciej i zgodnie oczekiwaniami wnioskującego.
 12. Osoba, której dane są przetwarzane przez MAHO Bartosz Hołowaty, ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych od Administratora, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • b) cofnięta została zgoda, stanowiącą podstawę przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • c) wniesiony został sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • e) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Wszelkie zgody wyrażone w ramach sklepu dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.